ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.renataago.com üzemeltető ILIUM GOLD Kft. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között Jelentkezem! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés

Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a tréninggel kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után automatikusan kerül kiküldésre a felhasználó által megadott emailcímre.

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
  • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
  • felek közös megegyezésével;
  • felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával

A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben a tanuló még nem kezdte el a tanfolyamot!

Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tréningen.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréninginformációkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek törlésének lehetőségét is.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból.

A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen, tréning modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

A  tréning résztvevőjének a tanfolyam befejezése után lehetősége van a megszerzett tudás alapján vizsgamunkát készíteni, annak eredményéről névre szóló oklevelet kérni. Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak!

A befizetett díj visszafizetése a sztornó számlázást követő legkésőbb 30 napon belül történik! A díj a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre!

Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tréning online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!

A tréningek helye és ideje

A tanfolyam a honlapon meghirdetett helyszínen kerül megtartásra, azonban külső, előre nem látható okokból változhat, melyről a jelentkezőt emailben értesíjük.

A tréningek díjai, fizetési módok

A hallgató a tanfolyamra a meghirdetett előleg, vagy a teljes összeg online bankkártyás, vagy banki átutalásával foglalhat részvételi számára helyet a tanfolyamon.

A tréningeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning teljes díjának kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtti munkanapig.

A tréningek díjait a honlapon leírt módon lehet kiegyenlíteni. A tréningek aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott tréning saját aloldalán tájékozódhat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus illetve papír alapú számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből, illetve személyesen adjuk át, vagy postázzuk! A elektronikus számla aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai

Tréningek lemondása

A tréning megkezdéséig a tanfolyami részvétel lemondható, az esetleg befizetett tandíj 100%-a visszatéritendő 14 napon belül, a visszatérítés azonban nem vonatkozik a regisztrációs díjra, melynek összege a tanfolyam adatlapján kerül meghirdetésre.

A megkezdett tréningek esetén már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza.

Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a agorenata@gmail.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon +36-30-297-8595.

Szerzői jogok

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning szervezőjének az ILIUM GOLD Kft.-nek és személyesen az oktatók: Ágó Renáta szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Ágó Renáta, illetve a tulajdonos ILIUM GOLD Kft. engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon készült fotókat és videokat Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

Jelen pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gomb megnyomásával jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

 

ILIUM GOLD Kft. 6100 Kiskunfelegyhaza, Kazinczy u 26

Cégj.sz.: 0309132124

Adószám: 26552167203

Bankszámlaszám: 10400638-76524950-4952-1009

Bank neve: K&H bank

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-30-297-8595 (munkanapokon 9-15 óra között)

Email: agorenata@gmail.com