ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE SZABÁLYZAT

A renataago.com weboldalon kapcsolati és regisztrációs űrlap kitöltése, valamint az online áruházban történt regisztráció és vásárlás során rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy az érintettek egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről, és hozzájárulásuk megfelelő tájékoztatáson alapuljon, az alábbi információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére.

1. Adatkezelő

ILIUM GOLD Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy utca 26, adószáma: 26552167-2-03, telefonszám: (+36-30) 297-8595, email cím: agorenata@gmail.com) (a továbbiakban: “adatkezelő”).

2. Adatkezelés céljai

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó, gondoskodik az adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő, tevékenysége során ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelme során körültekintően járjon el, s hogy az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen. Az adatkezelő vállalja, hogy weboldalának üzemeltetésével és szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak. Az adatkezelő a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme elérje a szükséges szintet.

Az adatkezelkő adatkezelése során személyes adatot csak megfelelő előzetes tájékoztatással és belegyezéssel, csak és kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, ill. amennyiben kell, úgy más jogszabályban meghatározott ideig, csak a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében tárol.

Személyes adatokat az érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül az adatkezelő nem szolgáltat ki harmadik félnek, csak abban az esetben, valamint különböző adatkezeléseinket akkor kapcsoljuk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelő, a weboldalakon az önkéntesen megadott személyes adatokat, azok céljától függően, meghatározott ideig tárolja.

Az adatkezelés célja a renataago.com webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás, a direktmarketing tartalmú megkeresések, valamint tájékoztatás az aktuális információkról, akciós ajánlatokról, ügyfélszolgálat, panaszkezelés.

3. Az adatkezelő a 2. pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott alábbi személyes adatokat kezeli:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • végzettség,
 • munkahely,
 • levelezési és számlázási cím
 • üzenet, regisztráció, vásárlás dátuma
 • IP cím,
 • Vásárolt szolgáltatás, termék megnevezése, mennyisége,
 • Vásárlás dátuma,
 • Vásárlás sikeressége,
 • Bankkártyás fizetés sikeressége

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a 2. pontban felsorolt esetekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az érintett hozzájárulásán alapul. A 2. pontban felsorolt esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, az érintettel kötött szerződés teljesítésén alapul.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban, ha nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módunkban Önnek a kért hírlevelet, információkat, stb. nyújtani, nem tud a pályázaton indulni, illetőleg nem válhat az adatkezelő egyesületi tagjává. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását a lenti 8. pontban meghatározottak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

(i) Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen a adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

(ii)  Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

(iii) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és aadatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

(iv) Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

(vi) Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezekő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül visszavonható postai úton [ILIUM GOLD Kft. 1035 Budapest, Verőfény u. 5 fsz. 4.], e-mailben az agorenata@gmail.com címen nyilatkozat útján, a 3. pont szerinti kezelt adatok körébe tartozó név valamint e-mail cím megadásával.

6. Adattovábbítások

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben a vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. Bővebb információ a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ címen érhető el.

Az adatrögzítő alvállalkozók közreműködését veheti igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése).

7. Cookie-k és Social platformok

Weboldalunk cookie-kat alkalmazhat. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az adatkezelő, és a szerződött szolgáltatói valamint partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hírdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében az ön számítógépén ún. Cookie-ket helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. Így ha weboldalunkról elhagyja, egyéb weboldalon is találkozhat hirdetéseinkkel. A Cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.

A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.

Facebook

A weboldalunkba a Facebook, (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) beépülő moduljai integrálódnak. Ezek a pluginek a Facebook logo vagy a Like-Button helyén találhatóak. Ezekről bővebben itt olvashat:: http://developers.facebook.com/docs/plugins. Amikor weboldalunkat meglátogatja, a böngésző és a Facebook szerver közötti közvetlen kapcsolatot a plugin hozza létre, ezáltal a Facebook megkapja, hogy az Ön IP-címével meglátogatta honlapjainkat. Ha rákattint a “Like” gombra a Facebook-fiókodba bejelentkezéskor, honlapunk tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-fiókjával. Ezáltal a Facebook társíthatja honlapunk látogatását a Facebook-fiókjába. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem kapunk információt a továbbított adatok tartalmáról, valamint a Facebook használatáról. További információkért kérjük, ellenőrizze a Facebook adatvédelmi irányelveit: http://de-de.facebook.com/policy.php Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzásegítse honlapjainak látogatását a Facebook-fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

Youtube

Webhelyünk tartalmazza a Google által üzemeltetett YouTube webhely pluginjeit. A weboldal üzemeltetője a YouTube, (LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) Ha meglátogatja YouTube-bővítményeink egyikét, akkor a YouTube szervereire fog csatlakozni. A YouTube-szerver tájékoztatást kap arról, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha YouTube-fiókjába bejelentkezett, a YouTube lehetővé teszi, hogy a böngészési viselkedést közvetlenül a személyes profiljához társítsa. Ezt megakadályozhatja a YouTube-fiókból történő bejelentkezéssel. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért nézze meg a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő címen: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Google Analytics

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Barion

Annak érdekében, hogy kiszűrjék, az ügyfélpénzekkel való visszaélés kockázatát, kockázatkezelési és csalásmegelőzési monitoring rendszert működtet. Így próbálják a legkisebbre csökkenteni a bankkártyás visszaélések és egyéb kockázatokból adódó pénzügyi veszteséget és kiszűrni a csalókat. Ehhez használják a cookie-val gyűjtött adatait is, így a böngésző digitális ujjlenyomatát (broswer fingerprint).
Bővebb információ a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ címen érhető el.